Seniūnas

Seniūnas yra tiesiogiai akademinės grupės narių išrinktas atstovas.

Pareigos:

  • atstovauti savo akademinę grupę, ginti jos teises ir teisėtus interesus;
  • dalyvauti Studentų tarybos posėdžiuose ir juose atstovauti grupės nuomonę ir interesus (jei negali dalyvauti pats, turi įgalioti kitą grupės narį);
  • dalyvauti seniūnų ir administracijos susitikimuose, juose išsakyti grupės problemas ir ją atstovauti;
  • laiku ir išsamiai perduoti Taryboje, susitikimuose su administracija, iš dėstytojų, atstovybės ir visur kitur gautą informaciją grupei;
  • tvarkyti kitus su grupe susijusius administracinius reikalus (sesijos egzaminų tvarkaraščio sudarymas, susitikimų organizavimas ir kt.).
Studentų taryba

Studentų taryba yra aukščiausias VU SA TSPMI organas, kurį sudaro TSPMI studentų grupių seniūnai ir kursų atstovai bei Studentų tarybos pirmininkas. Studentų taryba:

  • priima nutarimus visais TSPMI studentų savivaldai aktualiais klausimais;
  • nagrinėja įvairius studentų pasiūlymus, susijusius su TSPMI studentų teisėmis ir interesais; renka atstovus į TSPMI Egzaminų apeliacinę, Ginčų nagrinėjimo ir etikos komisijas, TSPMI Studijų programų komitetus, VU SA Parlamentą, kitas VU SA TSPMI ir VU SA institucijas;
  • sprendžia kitus svarbiausius TSPMI nuostatuose ir kituose įstatymuose Studentų atstovybei priskirtus klausimus, jei jie nepriskirti kitų organų kompetencijai ir jei nėra Valdybos funkcija.

Studentų tarybos posėdžiai yra atviri, jei taryba nenusprendžia kitaip, ir vyksta ne rečiau kaip kartą per mėnesį, išskyrus sesijos mėnesius.