Studijų sustabdymas

Studentui (klausytojui) dėl svarbių priežasčių laikinai negalinčiam tęsti studijų akademinio kamieninio padalinio vadovas gali leisti ne ilgiau kaip vieneriems metams sustabdyti studijas.

Studentui (klausytojui), laikinai negalinčiam tęsti studijų dėl ligos, nėštumo ar kūdikio priežiūros ir pateikusiam tai įrodančius dokumentus, suteikiamos akademinės atostogos. Dėl ligos akademinės atostogos suteikiamos iki dvejų metų, dėl nėštumo ir kūdikio priežiūros – įstatymų numatytam laikui, bet ne ilgiau kaip trejiems metams. Akademines atostogas suteikia akademinio kamieninio padalinio vadovas. Akademinių atostogų trukmė skaičiuojama nuo prašymo pateikimo datos.

Svarbu dėl akademinių atostogų dėl asmeninių priežasčių

Šiuo metu galiojančios Lietuvos Respubikos Mokslo ir studijų įstatymo 62 str. 1 d. 11 punktas numato studentui galimybę išeiti akademinių atostogų dėl asmeninių priežasčių. Sąvoka „asmeninės priežastys“ nėra apibrėžta teisės aktais, įskaitant ir Mokslo ir studijų įstatymą, todėl detalizuoti šių priežasčių nereikia. Galiojančiuose Vilniaus universiteto Studijų nuostatuose asmeninės priežastys nėra įvardintos kaip pagrindas išeiti akademiniu atostogų, tačiau šiuo metu planuojama atnaujinti bei papildyti Studijų nuostatus naujomis akademinių atostogų suteikimo sąlygomis. Taigi, vadovaujantis minėtais teisės aktais, studentas turėtų pateikti prašymą nurodant, kad į akademines atostogas einama dėl asmeninių priežasčių. Mokslo ir studijų įstatyme taip pat nėra reglamentuota, kad tokios atostogos negalėtų būti suteikiamos akademinių skolų turinčiam studentui ar studentui nebaigus pirmojo studijų semestro. Tokie apribojimai nėra numatyti ir Vilniaus universiteto Studijų nuostatuose.

Tačiau atkreipiame dėmesį į tai, kad remiantis Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą tvarkos aprašo 6.5. punktu, asmuo yra atleidžiamas nuo valstybės finansuojamų studijų krepšelio grąžinimo, jei jis buvo išleistas akademinių atostogų dėl ligos gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai rekomendavus arba nėštumo ir gimdymo arba vaiko priežiūros atostogų ir nepasibaigus akademinių atostogų terminui raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą. Taigi studentai, kurie nutraukė studijas akademinių atostogų, suteiktų dėl asmeninių priežasčių, metu nebus atleidžiami nuo valstybės finansuojamų studijų krepšelio grąžinimo.

Pažymėtina ir tai, kad akademinės atostogos dėl asmeninių priežasčių gali būti suteiktos tik kartą per studijų laikotarpį vienerių metų terminui. Pasibaigus šiam terminui studentas gali teikti prašymą dėl studijų sustabdymo, vadovaujantis Vilniaus universiteto Studijų nuostatų 7.2. punktu.

Studijų atnaujinimas

Nutrauktas studijas galima atnaujinti. Studijos gali būti atnaujintos, jei asmuo yra visiškai įvykdęs Universiteto pirmosios, antrosios studijų pakopų ar vientisųjų studijų programos pirmojo semestro studijų planą bei neturi finansinių įsipareigojimų Universitetui. Studijos gali būti atnaujinamos, jeigu asmens studijuotos ir ketinamos studijuoti studijų programos skirtumai sudaro ne daugiau kaip 15 kreditų ir nepasibaigė akademinių kamieninių padalinių Tarybų nustatyti studijų rezultatų įvertinimų galiojimo terminai.

Dėl neesmingo studijų programos pasikeitimo susidariusius dalyko /modulio skirtumus leidžiama likviduoti per vienerius metus nuo studijų atnaujinimo. Šie skirtumai akademinėmis skolomis nelaikomi. Jei asmuo turi daugiau kaip 15 kreditų dalykų /modulių skirtumus, jis privalo šiuos skirtumus likviduoti prieš studijų atnaujinimą. Neesmingai pasikeitusios studijų programos dalykus / modulius, kurių egzaminus arba įskaitas būtina išlaikyti (perlaikyti) atnaujinant tos studijų programos studijas, nustato akademinio kamieninio podalinio vadovas.

Fakultetų (padalinių) tarybos gali nustatyti ir papildomas studijų atnaujinimo sąlygas.

Studentas, studijavęs pagrindinėje studijų programoje ir gretutinėje studijų programoje ir išsibraukęs iš kurios nors vienos arba abiejų, atnaujinti studijas gali abiejose studijų programose (ir pagrindinėje, ir gretutinėje). Dėl gretutinių studijų programos atnaujinimo sprendžia gretutines studijas vykdančio akademinio padalinio studijų prodekanas. Taip pat gali atnaujinti tik pagrindinėje studijų programoje, pasirinkęs trūkstamus modulius, tai yra studijuoti pagrindinių studijų krypties, kitų krypčių ar bendrųjų universitetinių studijų modulius, neįgyjant dvigubo bakalauro laipsnio.

Už šiurkščius akademinio sąžiningumo principo pažeidimus iš Universiteto pašalintas asmuo prašymą dėl studijų atnaujinimo gali paduoti ne anksčiau kaip praėjus metams nuo pašalinimo dienos ir tik po to, kai yra likvidavęs visus dalykų / modulių skirtumus.

Siekiantis atnaujinti studijas asmuo pateikia studijų programą, kurioje nori atnaujinti studijas, vykdančiam akademiniam kamieniniam padaliniui prašymą ne vėliau kaip likus 5 dienos iki naujo studijų semestro pradžios.

Studijos atnaujinamos valstybės nefinansuojamoje vietoje, tačiau studijų metu, atsiradus laisvai valstybės finansuojamai vietai, studentas gali dėl jos konkuruoti.

Kitoje aukštojoje mokykloje studijavęs, tačiau nutraukęs studijas asmuo gali tęsti jas Vilniaus universitete. Tokiu atveju reikia būti baigus pirmąjį semestrą be akademinių skolų ir raštu kreiptis į fakultetą (padalinį), kuriame yra vykdoma norima studijuoti studijų programa. Norinčio tęsti studijas Universitete dalinių studijų rezultatai įskaitomi įvertinus jų atitiktį pageidaujamos studijų programos formaliesiems ir dalykiniams reikalavimams. Gali būti įskaitoma ne daugiau kaip 75 procentų pageidaujamos pirmosios ar antrosios pakopų arba vientisųjų studijų programos apimties.

Studijų semestras, nuo kurio leidžiama tęsti studijas, priklauso nuo asmens ankstesnių studijų metu įvykdytos programos dalies ir studijų programos, į kurią jis priimamas tęsti studijas, studijų dalykų / modulių santykio.

Studijų nutraukimas

Studijos gali būti nutraukiamos pačiam studentui (klausytojui) prašant, studentą pašalinus iš Universiteto, kai studentas keičia studijų programą ir kitais atvejais.

Studentams, priimtiems į Universitetą nuo 2009 metų ir studijuojantiems laipsnį suteikiančias ir laipsnio nesuteikiančias studijų programas valstybės finansuojamoje vietoje bei jų prašymu norintiems nutraukti studijas, gali tekti grąžinti į valstybės biudžetą nustatytą studijų programos kainos dalį. Lėšų grąžinimą, tarpininkaujant Universitetui, administruoja Valstybinis studijų fondas.

Nuo lėšų grąžinimo į valstybės biudžetą atleidžiami studentai, kurie nutraukia studijas savo noru per pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą; taip pat baigę studijų semestrą laiku ir be akademinių skolų bei ne vėliau kaip iki naujojo semestro pradžios raštu pranešę Universitetui apie studijų nutraukimą; be to, ir kitais atvejais.

Iš Universiteto šalinama dėl nepažangumo, nesąžiningumo studijų metu, taip pat finansinių įsipareigojimų nevykdymo ir kitais atvejais.

Studijų krepšelio gražinimas

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalis grąžinamos į valstybės biudžetą, jeigu asmenys nutraukia studijas savo noru išskyrus tuos atvejus, kai pirmosios studijų pakopos arba vientisosios studijos nutraukiamos per šių studijų pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą (pagal šią nuostatą nuo 2015 m. asmenims, įstojusiems į antrosios pakopos studijas ir jas nutraukusiems savo noru pirmojo kurso pirmojo semestro metu, reikės grąžinti į valstybės biudžetą studijų įmoką už pirmąjį semestrą. Asmenims, priimtiems į aukštąsias mokyklas iki šio nutarimo įsigaliojimo, taikomas aprašo, galiojusio iki šio nutarimo įsigaliojimo, nuostatos), taip pat kai asmenys pašalinami iš aukštosios mokyklos jos nustatyta tvarka.