Atsiskaitymai

Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie dalykai gali būti vertinami įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu, raštu ir žodžiu arba kompiuteriu (prilyginama egzaminui raštu). Egzaminas tik žodžiu vykti negali.

Studijų rezultatus vertina dalyką dėstę­s, studijoms vadovavęs dėstytojas arba tos srities specialistų komisija.

Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 iki 10 balų, o per įskaitas – įskaita ar neįskaita. Galimi ir kiti vertinimo principai. Daugiau apie vertinimo sistemą Universitete.

Pagrindinis ir pratęstas egzaminų laikymo laikotarpis

Egzaminai ir įskaitos laikomi egzaminų laikymo tvarkaraštyje nurodytu laiku.

Jei negali atvykti į egzaminą (įskaitą) dėl ligos ar kitos svarbios priežasties, padalinio vadovo (dekano) gali prašyti egzaminą (įskaitą) leisti laikyti kitu laiku pagrindinio egzaminų laikymo laikotarpio metu arba pratęsti egzaminų laikymo laikotarpį. Egzaminų laikymo laikotarpis pratęsiamas gydymo įstaigos išduotame nedarbingumo pažymėjime nurodytam laikui, bet ne ilgiau kaip vienam mėnesiui skaičiuojant nuo naujo semestro pradžios.

Apie neatvykimo į egzaminą (įskaitą) priežastį privalu per 3 darbo dienas nuo numatytos egzamino (įskaitos) datos pranešti padalinio administracijai ir iki administracijos nustatyto laiko pateikti pateisinamąjį dokumentą.

Skolos, akademinės skolos ir jų likvidavimas

Neišlaikytus egzaminus (įskaitas) galima vieną kartą perlaikyti ne vėliau kaip per pirmas 2 naujo semestro savaites, o jei egzaminų laikymo laikotarpis buvo pratęstas, – per 2 savaites po pratęsto termino pabaigos. Per egzamino (įskaitos) perlaikymą neišlaikytas egzaminas (įskaita) yra  skola.

Norėdami likviduoti skolą, reikia kartoti kursą ir kreiptis į padalinio administraciją prieš semestrą ar jo pradžioje ir pateikti atitinkamą prašymą.

Už dalyko kartojimą mokama nustatyta kaina, kuri apskaičiuojama 1/60 einamųjų metų metinės studijų programos kainos padauginus iš dalyko kreditų skaičiaus.

Yra taip pat galimybė dalyką išsilaikyti eksternu, kuris sudaro 25 proc. pilno kurso kartojimo sumos.

Neišlaikytas egzaminas po kurso kartojimo perlaikymo yra laikomas akademine skola, kitaip sakant, jei dalyko egzaminas nėra išlaikomas.

Studentai, turintys daugiau kaip 15 kreditų apimties skolų, akademinių skolų arba bendra jų suma viršija nurodytą kreditų skaičių, taip pat studentai, kuriems nebuvo leista pakartoti šių dalykų studijų, šalinami iš universiteto.

Apeliacijos

Apeliacijos gali būti teikiamos dėl galutinio dalyko pasiekimų įvertinimo (išskyrus baigiamųjų egzaminų ir baigiamojo darbo gynimo įvertinimą) bei procedūrinių (egzamino laikymo, baigiamojo darbo gynimo) pažeidimų.

Apeliacijas nagrinėja VU TSPMI Ginčų nagrinėjimo komisija (GNK), kurią sudaro 6 nariai, iš kurių 3 – skirti VU SA TSPMI.

Norėdamas pateikti apeliaciją, turi raštu kreiptis į VU TSPMI Ginčų nagrinėjimo komisiją. Apeliacijoje turi būti:

  • Nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, pagrindinė studijų programa, Universiteto suteiktas el. pašto adresas ir telefono numeris;
  • Nurodytas nesutikimo su gautu galutiniu dalyko (modulio) pasiekimų įvertinimu pagrindas (motyvai) arba konkretus egzamino (įskaitos) laikymo ar baigiamojo darbo gynimo procedūros pažeidimas ir nurodytos aplinkybės, patvirtinančios pažeidimo padarymo faktą;
  • Konkretus pareiškėjo prašymas;
  • Pareiškėjo parašas.

Apeliacija dėl galutinio įvertinimo gali būti pateikta ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvertinimo paskelbimo dienos. Jeigu egzaminas yra laikomas egzaminų laikymo laikotarpio pabaigoje, apeliacija turi būti pateikta ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo VU TSPMI tvarkaraščiuose numatytos paskutinės egzaminų laikymo dienos, t. y. jei egzaminas laikomas paskutinę egzaminų laikymo dieną, studento darbą ištaisius ir įvertinimą paskelbus per 5 dienas, studijuojantysis turi 2 dienas apeliacijai teikti.

Apeliacija dėl procedūrinių pažeidimų gali būti pateikta ne vėliau kaip kitą darbo dieną po egzamino (įskaitos) laikymo ar baigiamojo darbo gynimo datos.

Apeliacijos turi būti motyvuotos – tai reiškia, kad savo apeliaciniame rašte turėtum surašyti visus argumentus, kodėl nesutinki su įskaitos arba egzamino įvertinimu, arba pagrįsti procedūrinius pažeidimus („aš manau“ nėra argumentas). Priešingu atveju apeliacija atmetama.

VU TSPMI Ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimas dėl egzamino (įskaitos) įvertinimo yra galutinis. Kiti Komisijos sprendimai ne vėliau kaip per septynias kalendorines dienas nuo jų įteikimo dienos gali būti skundžiami VU Centrinei ginčų nagrinėjimo komisijai.

Kol VU TSPMI Ginčų nagrinėjimo komisija nepateikia savo sprendimo, jokie su svarstomais studijų pasiekimų įvertinimais bei egzaminavimo ar baigiamųjų darbų gynimo tvarka susiję VU TSPMI administracijos sprendimai studijuojančiojo atžvilgiu nėra priimami, o iki tol priimtų sprendimų vykdymas sustabdomas.

Čia galite susipažinti su šiais dokumentais: