Individualus studijų planas

Individualus studijų planas – studento motyvuotu prašymu nustatomas studijuojamų dalykų (modulių) atsiskaitymo išdėstymas semestro metu arba studijų programos komiteto sutikimu sudaromas individualus planas, į kurį įtraukiami studijų programoje nenumatyti studijų dalykai (moduliai), atitinkantys studento poreikius. Individualius studijų planus tvirtina Instituto direktorius, o dėl jo sudarymo reikia kreiptis į direktoriaus pavaduotoją studijoms.

Bendrosios universitetinės studijos (BUS)

Bendrosios universitetinės studijos (BUS) – tai universiteto idėją įkūnijančios pasaulėžiūros formavimas, erudicijos ir kūrybingumo ugdymas visose Vilniaus universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programose. BUS diegia supratimą apie poreikį skleisti ir dalintis su plačiąja visuomene svarbiausiomis mokslo idėjomis ir intelektualiais argumentais.

BUS moduliai (dalykai) sudaro mažiausiai 15 kreditų. Naujo semestro metu pirmąsias dvi savaites galima lankyti visų BUS dalykų paskaitas ir pasirinkti tokį, kuris pasirodė įdomus (jeigu dar yra laisvų vietų).

VU TSPMI Politikos mokslų bakalauro studijų programoje BUS dalykai yra studijuojami 5 ir 6 semestruose.

Pasirenkamieji dalykai

Studijų programa sudaryta iš dėstomųjų dalykų. Pagal pasirinkimo tipą Universitete dalykai skirstomi į privalomuosius ir pasirenkamuosius dalykus. Semestro pabaigoje studentai privalo registruotis į kito semestro pasirenkamuosius dalykus (modulius). Pasirinkimai turi būti atliekami per VU Informacinę sistemą, kurioje automatizuotai siūlomi galimi pasirinkimo variantai. Registracijos  pavasario semestro pasirenkamųjų dalykų (modulių) studijoms galutinis terminas yra gruodžio 15 d., į rudens semestro – gegužės 15 d.

VU TSPMI Politikos mokslų bakalauro studijų programoje pasirenkamieji dalykai yra studijuojami 4-7 semestruose, magistro studijų programose, priklausomai nuo studijų programos plano – 1-4 semestruose.

Modulinė studijų sistema

Modulis – iš vieno/kelių turinio požiūriu susijusių ir integruotų dalykų sudaryta studijų programos dalis, turinti apibrėžtą tikslą ir orientuota į studijų rezultatus.

Modulio trukmė gali būti įvairi:

  • vieni moduliai išdėstomi intensyviai,
  • kitų vykdymas yra ištęstas, bet negali būti ilgesnis kaip vieneri mokslo metai.

Modulinė studijų programa yra orientuota į studentą, kuris siekdamas kvalifikacinio laipsnio turi išsiugdyti jį apibrėžiančių kompetencijų lygį, studijų programos apraše įvardytą kaip numatomus/siekiamus studijų rezultatus. Kiekvienas šių studijų rezultatų pasiekiamas įvykdžius vieną ar kelis modulius.

Modulinė, skirtingai nei šiuo metu VU veikianti dalykinė, studijų sistema suteikia studentams daugiau galimybių rinktis lankstesnes, laisvesnes ir į asmeninius interesus orientuotas studijas. Be to, ši studijų sistema propaguoja vadinamojo dvigubo laipsnio – pagrindines ir gretutines – studijas, kurių metų studentas labiau gilinasi į kurią nors sritį, tačiau kartu plečia savo akiratį ir kitoje sferoje. Taip studentas nuo pirmųjų dienų universitete pats gali prisidėti prie savo įgytinų gebėjimų ir kompetencijų formavimo. Todėl tokios studijos tampa kryptingesnės bei brandesnes ir teikia studentui daugiau profesinės pilnatvės.

Mainų galimybės

Visą informaciją, susijusią su mainais, rasite čia.