Akademinė sritis

konsultuoja studentus, susidūrusius su neteisingu vertinimu, egzaminų pažeidimais; praneša studentams apie planuojamus ar įvykusius studijų proceso pokyčius; organizuoja studijų kokybės tyrimus, apklausas ir siekia, kad į jų rezultatus būtų atsižvelgta; bendradarbiauja su administracija siūlydama studijų kokybės gerinimo būdus; organizuoja įvairius akademinės informacijos paskaitų ciklus.

Socialinė sritis

konsultuoja studentus socialiniais (stipendijos, išmokos ir kt.) klausimais; gerina Instituto aplinką, stengiantis pritaikyti ją studentams su specialiais poreikiais; vykdo įvairias su Institutu ir jo aplinka susijusias apklausas ir siekia, kad į jų rezultatus būtų atsižvelgta; siekia kompetentingai informuoti studentus apie planuojamus ar jau įvykusius socialinės srities pokyčius; organizuoja įvairias socialines akcijas; rūpinasi studentų socialiniais poreikiais.

Studentų atstovų koordinavimo sritis

Atsakinga už studentų atstovų, esančių VU TSPMI struktūrose, koordinavimą bei tiesioginį atskaitingumą Instituto studentams, taip pat už tiesioginį VU TSPMI akademinių grupių seniūnų veiklos koordinavimą.

Marketingo sritis

rūpinasi „Politologų dienų“ finansavimo pritraukimu; ieško potencialių VU SA TSPMI rėmėjų, skatina tarpusavio bendradarbiavimą; rūpinasi rėmėjų reklama; stengiasi išlaikyti ilgalaikę partnerystę su senesniais organizacijos rėmėjais.

Organizacinė sritis

Atsakinga už renginių, vykstančių Institute, organizavimą, prisideda prie bendrų VU vykstančių renginių organizavimo; suburia renginių organizavimo darbo grupes, koordinuoja jų veiklą; rūpinasi TSPMI studentų poreikių tyrimu renginių atžvilgiu; stengiasi pritaikyti organizuojamų renginių koncepciją visai Instituto bendruomenei.

Informacinė sritis

atsakinga už informacijos viešinimą ir organizacijos įvaizdžio kūrimą; praneša svarbią socialinę-akademinę informaciją; informuoja apie įvykius, renginius, konkursus, mokymus bei konferencijas, vykstančius tiek Institute, tiek už jo ribų; ieško patrauklių žinių bei naujienų perdavimo būdų; viešina organizacijos darbus ir pozicijas studentams aktualiais klausimais; rūpinasi VU SA TSPMI informacijos perdavimo kanalais.

Žmogiškųjų išteklių sritis

rūpinasi naujų narių pritraukimu bei išlaikymu; ieško organizacijos nariams patinkančios ir tinkančios veiklos padalinyje; skatina organizacijoje veikiančių narių kompetencijų kėlimą bei motyvavimą veikti; organizuoja išvažiuojamuosius mokymus, visuotinius susirinkimus, narių priėmimą.

Administravimo ir LSP koordinavimo sritis

atsakinga už rūpinimąsi ir konsultavimą Lietuvos studento pažymėjimo (LSP) klausimais, atsakinga už dokumentų rengimą, VU SA TSPMI darbo sąlygų užtikrinimą, registrų ir korespondencijos tvarkymą.

Programos „Sąžiningai“ koordinavimo sritis

Atsakinga už VU SA programos „Sąžiningai“ koordinavimą bei atsiskaitymų stebėjimo proceso organizavimą ir vykdymą.

Kuratorių programos koordinavimo sritis

Atsakinga už VU SA pirmakursių kuratorių programos koordinavimą bei įgyvendinimą, koordinuoja kuratorių veiklą.